Stambeni krediti - bankarski termini | Niš Nekretnine

Stambeni krediti - bankarski termini

Uzimanje stambenih kredita može bit jako komplikvan posao. Da bi bili što spremniji za takav poduhvat, prvo morate biti upozanti sa bankarskim terminima.

bankarski termini

Efektivna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa (EKS) je jedinstven način prikazivanja kamatne stope u cilju transparentnosti i lakšeg poredjenja bankarskih uslova za odobravanje kredita i uslova za štednju. Zbog jedinstvene metodologije obračuna efektivne kamatne stope koje propisuje Narodna banka Srbije, a koja je obavezna za sve banke u Srbiji, podaci o efektivnim kamatnim stopama su medjusobno uporedivi. Cilj uvodjenja efektivne kamatne stope je zaštita klijenata, u smislu uvodenja transparentnog prikaza troškova kredita odnosno prihoda od depozita kod svih banaka. Kod kredita se u obračun efektivne kamatne stope uključuje nominalna kamatna stopa, naknade i provizije koje klijent plaća banci za odobravanje kredita, kao i iznos depozita (ukoliko je reč o kreditima koji se odobravaju uz depozit), i kamata koju banka plaća na sredstva depozita. Obračun efektivne kamatne stope takodje prikazuje i ukupan prihod koji klijent ostvaruje od banke po osnovu depozita i štednje.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa, koja se utvrdjuje kao aritmetički prosek kamatnih stopa po kojima se u okviru panela prvorazrednih banaka u Evrozoni medusobno nude depoziti na fiksne periode. Računa se na bazi 360 dana od strane Bankarske Federacije Evropske Zajednice (European Union Banking Federation), a objavljuje svakog dana u 11 sati pre podne. To ke kamatna stopa po kojoj prvoklasne evropske banke vrše pozajmice u evrima. Postoji više različitih stopa EURIBOR-a, ali se kod nas kao referentna kamatna stope najčešće koriste tromesečni (3M) i šestomesečni (6M). Vrednosti EURIBOR-a za ovu godinu možete pronaći na Euribor zvaničnom sajtu.

Glavnica

Glavnica je iznos koji je dužnik dužan poveriocu i na koji se najčešće obračunava kamata.

Hipoteka

Hipoteka je ulog nepokretnosti kao garancija za novčanu pozajmicu. To je založno pravo na nepokretnosti koje ovlašćuje poverioca da ako dužnik ne isplati dug na vreme, zahteva naplatu potraživanja obezbeđenog hipotekom iz vrednosti nepokretnosti.

Mesečni anuitet

Mesečni anuitet je novčani iznos koji dospeva za isplatu odredjenog datuma i koji se investitoru plaća mesečno, na ime otplate dugoročnog zajma.

Vinkulirana polisa

Vinkulirana polisa u korist banke predstavlja zalogu ili prenos prava potraživanja po osnovu naplate štete u korist trećeg lica, u ovom slučaju banke.

Hipoteka prvog reda

Hipoteka prvog reda – Hipoteka koja se uspostavlja na nekretninu koja nema drugih tereta. Ukoliko je na nekoj nekretnini uspostavljena hipoteka prvog reda za iznos kredita koji je višestruko manji od vrednosti nekretnine, postoji mogućnost uspostavljanja i hipoteke drugog reda, ali što se tiče stambenih kredita nisam video da neka banka nudi tu mogućnost.

Administrativna zabrana

Administrativna zabrana – Obustava na platu koja banci garantuje naplatu potraživanja.

Vinkulacija polise osiguranja

Vinkulacija polise osiguranja – Ustupanje prava na isplatu osiguranog iznosa na banku u slučaju nastanka štete.

LIBOR CHF (London Interbank Offered Rate)

LIBOR CHF (London Interbank Offered Rate) – Kamatna stopa po kojoj prvoklasne banke vrše pozajmice u švajcarskim francima na londonskom finansijskom tržištu.

Vlasnički list

Vlasnički list – dokument koji se dobija u katastru ili u sudu u zavisnosti od toga gde su smeštene zemljišne knjige za katastarsku opštinu koja vas interesuje

Založna izjava

Založna izjava je dokument koji se overava u nadležnom sudu i koji predstavja izjavu vlasnika stana kojom se on jednostrano obavezuje da ukoliko dug ne bude isplaćen o dospelosti, da poverilac naplati svoje obezbeđeno potraživanje iz vrednosti te nepokretnosti.

29.03.2011.
Izvor: www.kupovinanekretnine.info