Zemljište konačno u privatnim rukama | Niš Nekretnine

Zemljište konačno u privatnim rukama

NOVI ZAKON O UREĐENJU PROSTORA LEGALIZUJE MILION BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA

Skupština Srbije usvojila je Zakon o uredenju prostora i izgradnji, kojim bi trebalo da se pojednostavi i ubrza procedura izdavanja gradevinskih dozvola i omoguci legalizacija objekata izgradenih bez dozvole. Usvojenim amandmanom omogucena je i legalizacija objekata izgradenih bez gradevinske dozvole do stupanja na snagu zakona, iako je prvobitno bila predvidena samo legalizacija objekata izgradenih do 13. maja 2003. godine. Racuna se da ih ukupno ima oko milion.

Kako novi propis treba da stupi na snagu osam dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Srbije, kada prestaje da važi dosadašnji Zakon o planiranju i izgradnji, vlasnici objekata izgradenih bez gradevinske dozvole mogu da ocekuju da ce moci da legalizuju ono što do tog roka izgrade. Ne bi smeli da se zavaraju da imaju na raspolaganju još pola godine zato što je propisano da zahtev za legalizacijom mogu da podnesu u roku od šest meseci, jer je isto tako propisano da gradevinski inspektor može na licu mesta, bez pismenog odobrenja, da zaustavi izgradnju objekta za koji vlasnik nema kompletnu dokumentaciju.

Jedna od najznacajnijih novina zakona je pretvaranje prava korišcenja zemljišta u pravo svojine nad gradevinskim zemljištem. Ministar Oliver Dulic podseca da firmama koje su ucestvovale u privatizaciji ili onima koje su po razlicitim osnovama sticale zemljište u prošlosti, prenos prava korišcenja zemljišta u pravo svojine bice naplacen prema tržišnoj ceni. Polovina tih prihoda rasporedice se lokalnim samupravama za dalju izgradnju infrastrukture, a ostatak ce biti uplacen u Fond za restituciju, iz koga ce ranijim vlasnicima gradevinskog zemljišta biti isplacivana nadoknada.

Zakonom je utvrdeno i da gradevinska dozvola bude prenosiva, što znaci da ce investitor moci da je ustupi nekom drugom, ukoliko odustane od zapocete gradnje. Novina je i mogucnost izdavanja privremene gradevinske dozvole za izgradnju asfaltne baze, fabrike betona, meteoroloških stubova i privremene saobracajnice.

Sve opštine u Srbiji morace da u roku od 18 meseci usvoje urbanisticki plan naselja i prostorni plan opštine. Planovi ce morati da budu digitalizovani i dostupni gradanima, a ukoliko lokalna samouprava ne usvoji planove, predvidena kazna je raspuštanje skupštine opštine. Za privredni prestup gradnje bez gradevinske dozvole, odnosno izvodenja radova suprotno tehnickoj dokumentaciji Zakonom su predvidene novcane kazne za preduzeca od 1,5 do tri miliona dinara, odnosno 100.000 do 200.000 dinara za odgovorno lice.

Registar investitora

Zakonom je utvrdeno formiranje registra investitora, odnosno baza podataka o svim investitorima, koja bi trebalo da onemoguci duplu prodaju stanova, a investitori za cije objekte postoji nalog za rušenje ili se protiv njih vodi neki drugi postupak nece moci da konkuriše za gradnju na nekoj drugoj lokaciji.

Podrška USAID

Novi zakon je jedan od najvažnijih zakonskih dokumenata u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja usvojenih u poslednjih nekoliko godina ciji je cilj unapredenje investicione klime u Srbiji.

USAID Program MEGA je obezbedio strucnu pomoc, narocito po pitanju reforme izdavanja odobrenja za izgradnju i prihoda od izgradnje na gradevinskom zemljištu, i pomogao organizovanje i održavanje javnih rasprava i diskusija o nacrtu zakona.

03.09.2009.
Izvor: e-Kapija