Skupština usvojila Zakon o legalizaciji - Legalizacija bespravno izgrađenih objekata i posle 2009.g | Niš Nekretnine

Skupština usvojila Zakon o legalizaciji - Legalizacija bespravno izgrađenih objekata i posle 2009.g

 

Građani će moći da legalizuju objekte koji su izgrađeni i posle 2009. godine, a imaju rok od 90 dana da podnesu zahteve zalegalizaciju budući da su poslanici usvojili novi Zakon o legalizaciji kojim je to predviđeno.

Skupstina srbije - Zakon o legalizaciji

 

Iako je prvobitni vladin predlog predviđao da se zakon odnosi samo na bespravne objekte izgrađene do 11. septembra 2009. godine za koje je zahtev za legalizaciju podnet do 11. marta 2010. godine, poslanici su ipak usvojili amandman koji omogućuje legalizaciju objekata izgrađenih i nakon tog perioda.

To znači da svi objekti koji su izgrađeni do dana stupanja na snagu zakona mogu biti legalizovani.

Takođe, parlamentarci su usvojili i amandman koji predviđa da građani imaju rok od 90 dana od stupanja na snagu zakona da podnesu naknadne zahteve za legalizaciju tih objekata.

Zakon je dobio podršku 123 poslanika, a protiv je bilo 24 poslanika.

Inače, zakon predviđa mogućnost plaćanja legalizacije na rate do 20 godina, a visinu naknade za bespravno izgrađene objekte utvrđuju lokalne samouprave, koje će moći i da smanje maksimalni rok od 20 godina.

Do sada su podneti zahtevi za legalizaciju oko 700.000 objekata, a prema podacima Republičkog geodetskog zavoda u Srbiji ima ukupno oko 1,3 miliona objekata neupisanih u katastar.

 

Zakonom je predviđena obimnija projektna dokumentacija pa će vlasnici objekata  imati veće troškove

 

Lokalne samouprave će po stupanju na snagu zakona da utvrde kriterijume za određivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i uslove pod kojima će se ostvariti umanjenje naknade i način plaćanja.

Gradovi i opštine će moći da propišu umanjenje naknade za vlasnika porodičnog stambenog objekta ili stana u stambenoj ili stambeno-poslovnoj zgradi, koji je izgradnjom ili kupovinom trajno rešavao stambeno pitanje ako vlasnik ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju drugu nepokretnost za stanovanje.

Umanjenje naknade je predviđeno i za vlasnike koji su izvršili opremanje građevinskog zemljišta sopstvenim sredstvima ili sredstvima od mesnog samodoprinosa i to srazmerno učešću u opremanju.

Neće moći da se legalizuju objekti izgrađeni ili rekonstruisani na klizištu ili močvarnom zemljištu, ako su izgrađeni od materijala koji ne obezbeđuje trajnost i sigurnost objekta, zatim objekti na površinama javne namene ili zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima, oni koji su suprotni planskom dokumentu.

 

Inače, zahtev za legalizaciju treba da sadrži :

  • geodetski snimak, 
  • projekat izvedenog objekta u tri primerka, 
  • dokaz o pravu korišćenja svojine odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, ili dokaz o pravu svojine na objektu, 
  • dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i 
  • dokaz o uplati administrativne takse.

 

 

 

Povezane teme :

Novi Nacrt zakona o legalizaciji: Ko želi nadgradnju mora da odobrovolji sve komšije 

 

 

01.11.2013.
Izvor: Tanjug